Povestea

En Engish En français   Deutsch

Mă numesc Camelia Elena Rusu şi am 23 de ani.
Până la începutul lunii mai 2012, viata mea era ca a oricărei tinere de această vârstă.
Eşti tânără, eşti studentă, încă nu ai terminat facultatea şi simţi ca toată lumea este a ta.
Şi, … dintr-o dată, în urma unor analize de rutină, te trezeşti la spital…
Acolo, într-unul din saloane, găseşti şase paturi dintre care unul singur este gol …dar, care va deveni al tău. Le spui colegelor de salon: „eu nu am nimic, nu stau mult, mâine plec, rămân doar peste noapte pentru orice eventualitate”.

Ele zâmbesc compătimitor şi a doua zi auzi cuvintele cele mari şi grele: „ne pare rău, Camelia, dar boala se confirmă: ai Leucemie Acută Mieloblastică”.

După ce primeşti diagnosticul, cum ai putea reacţiona? Normal ca te sperie; eşti confuz; ce-am făcut ca să merit asta?; etc; Medicul iţi spune ce opţiuni ai … de fapt este una singură, CHIMIOTERAPIE! Ajungi să nu mai ştii cine eşti şi ce se întâmplă cu tine. Iţi doreşti în momentul acela să înveţi medicina în câteva zile, şi, primul pas, cel puţin în cazul meu care folosesc internetul în fiecare zi, e să-l răscoleşti în căutare de informaţii. Peste puţin timp îţi dai seama că nu poţi ajunge în câteva zile la nivelul de cunoştinţe al medicului specialist care a învăţat în facultate 6 ani şi apoi a pus cunoştinţele în practică mulţi alţi ani.

Acum ştii că TREBUIE sa faci chimioterapie.
Cu ce stare de spirit mergi mai departe? Ai de ales: ori cu una negativă (gândindu-te la cât de rea e chimioterapia şi la faptul că nu sunt şanse 100% să te faci bine) sau cu una pozitiva (gândindu-te că te vei face bine şi pentru aceasta trebuie sa treci peste orice suferinţă). O stare de spirit pozitivă se poate instala mult mai uşor când găseşti nişte motive bune pentru care boala merită învinsă. Sunt convinsă că fiecare poate găsi nu unul, ci zeci de motive. Până şi personalul medical şi câţiva prieteni cu pregătire medicală mi-au spus că gândirea pozitivă contează foarte mult în procesul de vindecare. Pe de alta parte, citez, “psihologii şi medicii au demonstrat ştiinţific că depresia duce la scăderea semnificativă a imunităţii, a energiei şi a bunei funcţionări a organismului în general”.

Totuşi tratamentul cu CITOSTATICE nu e deloc uşor. Am avut până acum 4 cure de tratament cu citostatice iar cu cea începută acum, se fac 5. Prima cura am crezut că-mi va fi fatală. Oboseala şi teama s-au combinat cu stări de greaţă permanentă, care deveneau din ce în ce mai agasante şi-mi dădeau o stare de disconfort din ce mai mare. Nu puteam să mai beau nici apă din cauza asta, de mâncat nu mai spun. Această stare, peste care nu am fost în stare să trec aşa uşor pentru a reveni la preocupările care ţineau de viaţa mea normală de zi cu zi (vorbit cu prietenii pe mess, citit articole interesante pe net, citit o carte, ascultat muzică, mers la facultate, etc). Îi mulţumesc lui Dumnezeu că următoarele cure de tratament au fost mai uşor de tolerat.

Chimioterapia înseamnă perfuzii … multe. Mai înseamnă puncţii, adică tot un fel de injecţii (in coloana vertebrala şi în măduva osoasa undeva în sold) la fiecare 3-4 săptămâni. Puncţii care, făcute de mâna sigură a medicului nu sunt cine ştie ce, dar încă nu m-am obişnuit cu ideea în sine şi încă am o stare de nelinişte în ziua când trebuie sa le fac. Dar ce pot sa fac? Merg înainte!

Şi, după multele zile petrecute pe patul spitalului, între perfuzii şi hemograme, între puncţii şi biopsii din măduvă, între agitaţia staff-ului medical când nu reuşeau să găsească o venă bună, între gargara cu bicarbonat de sodiu, soluţie salină şi anestezic ca să pot mânca şi eu câte ceva, trecând prin bune şi rele, m-am bucurat de fiecare moment al zilei, am râs şi am plâns împreună cu toţi cei care mi-au fost alături, am învăţat multe despre viaţă.

Dar vreau sa mă întorc acasă, în lumea pe care o cunosc şi unde mă simt cel mai bine. Vreau sa îmi reiau facultatea… vreau … să fiu fericită, să uit de tot chinul acesta prin care trec!

Ca toate acestea să poată deveni realitate am nevoie, URGENT, de ajutorul dumneavoastră. Tratamentul care mă poate salva costă foarte mult şi părinţii mei nu au aceşti bani. Pentru tot ajutorul, oricât de mic, pe care mi-l veţi acorda, vă mulţumesc din suflet şi vă doresc sa nu fiţi niciodată bolnavi. Şi pentru un gând bun, vă mulţumesc.

Dacă nu aveţi posibilitatea să donaţi bani, vă rog să transmiteţi mai departe mesajul meu. Eu ştiu că exista oameni cu suflet mare, care mă vor ajuta, trebuie doar sa afle povestea mea.


Story

My name is Camelia Elena Rusu and I’m 23 years old.
Until early May 2012, my life was like any other girl’s of my age.
You’re young, you’re a student, you haven’t finished college yet and you feel the whole world belongs to you.
And … suddenly, after some routine tests, you’re in the hospital…
There, in one of the hospital rooms, you find six beds out of which only one is empty…that bed will become yours. You tell the other patients in the room: “I don’t have anything, I won’t stay long, tomorrow I’m leaving, they’re keeping me here for one night only, just in case”.
They smile sympathetically and the next day you hear the heavy words: “We are sorry, Camelia, but the disease is confirmed: acute myeloblastic leukemia.”
Once you get the diagnosis, how can you react? Of course you’re scared, you’re confused, you cannot but wonder: what did I do to deserve this?, etc. Your doctor tells you which are your options…actually there is only one, CHEMOTHERAPY! You don’t know who you are anymore or what is happening to you. You get a strong wish to learn medicine in a few days and the first step you take, at least in my case, who I use the internet every day, is to frantically search any kind of information online. After a short while you realize that, within a few days, you cannot get to the level of expertise of your specialist who studied in college for six years and practiced medicine for many more years.

Now you know you MUST undergo chemotherapy.
And with what attitude? You have a choice: either with a negative attitude (thinking only about how bad chemotherapy is and that there isn’t 100% chance to get better) or with a positive attitude (thinking that you will do well and that you have to get through this pain). You have better chances to think positively when you find some good reasons to beat this disease. I’m sure everyone can find not one, but dozens of reasons. Even the medical staff and friends with medical training have told me that positive thinking is very important in the healing process. On the other hand, I quote, “psychologists and doctors have scientifically proven that depression leads to a significant decrease in immunity, energy, and proper functioning of the body in general.”
However, chemotherapy is not easy at all. I’ve had so far four chemotherapy sessions, and with the one I have just started, there are 5. I thought I would die at the first session. Fatigue and fear, combined with constant nausea, became increasingly annoying and discomforting. I could no longer drink water because of it, not to mention eating. I wasn’t able to pass over it too easily to return to my usual concerns (talking to friends on messenger, reading interesting articles on the net, reading a book, listening to music, going to college, etc), but I thank God that the following chemotherapy sessions were more tolerable.
Chemotherapy means perfusions….many. It also means punctures, I mean a kind of injections (in the spine and hip bone marrow) every 3-4 weeks. These punctures, when they are made by an experienced doctor, are not dangerous, but I still haven`t gotten used to the idea and I still feel restless on the day when I need to have them done. But what can I do? I keep going!

And, after many days spent on the hospital bed, going through infusions and blood counts, punctures and bone marrow biopsies, through the medical staff’s panic when they failed to find a good vein, or my gargling with baking soda, saline and anesthetic so to I could eat something, through good and bad, I’ve enjoyed every moment of the day, I’ve laughed and cried together with the people beside me, I’ve learned a lot about life.
But I want to return home, to the world I know and where I feel the best. I want to continue my studies…I want… I want to be happy, to forget all this pain I’m going through right now!
To make this dream real, I URGENTLY need your help. The treatment that can save me costs very much and my parents don’t have this money. For your help, as little as it may be, I thank you with all my heart and I wish you never be ill. I thank you for your nice thoughts, too.
If you cannot donate money, please distribute my message around. I know that there are big-hearted people, who will help me, they just need to read my story.

 


Histoire

Je mʼappelle Camelia Elena Rusu et jʼai 22 ans.
Jusquʼeu début du mois de mai 2012, ma vie était comme celle de nʼimporte quelle jeune
fille de mon âge.
Tu es jeune, étudiante, tu nʼas pas encore fini lʼuniversité et tu as lʼimpression que le
monde tʼappartient.
Et, … dʼun coup, à la suite dʼanalyses de routine, tu te retrouves à lʼhôpital…
Là bas, dans lʼune des chambres tu trouves six lits dont un seul est vide… Et qui va
devenir le tien. Tu dis aux filles de la chambre «je nʼai rien, je ne reste pas longtemps,
demain je pars, je reste juste pendant la nuit au cas où.»
Elles sourient, compatissantes, et le lendemain tu entends les mots difficiles: «nous
sommes désolés Camelia, mais ta maladie sʼest confirmée: tu as une Leucémie Aiguë
Myéloblastique».
Après avoir reçu le diagnostic, comment réagir? Forcément ça te fait peur; tu es confus;
quʼest-ce que jʼai fait pour mériter ça?; etc; Le médecin te dit quelles options tu as… En fait
il nʼy en a quʼune seule, la CHIMIOTHERAPIE! Tu ne sais plus qui tu es et ce qui tʼarrive.
Tu souhaites à ce moment apprendre la médecine en quelques jours et, la première
étape, du moins pour moi qui utilise internet tous les jours, cʼest de rechercher le
maximum dʼinformations. Peu de temps après tu réalises qui tu ne peux pas arriver en
quelques jours au même niveau de connaissances que le médecin spécialiste qui a appris
pendant 6 ans à lʼuniversité et qui a mis ses connaissances en pratique pendant encore
beaucoup dʼannées.
Maintenant tu sais que tu DOIS faire de la chimiothérapie.
Dans quel état dʼesprit continuer? Tu as le choix: soit dans un état dʼesprit négatif (en
pensant à quel point la chimiothérapie est dure, et quʼil nʼy a pas 100% de chances de
guérir) soit dans un état dʼesprit positif (en pensant que tu vas guérir et que pour ça peu
importe la souffrance). Un bon état dʼesprit est plus facile à acquérir en pensant aux
choses pour lesquelles la maladie mérite dʼêtre vaincue. Je suis sûre que chacun peut
trouver non pas une, mais des dizaines de raisons. Même le personnel médical et des
amis étudiants en médecine mʼont dit que la pensée positive est très importante dans le
processus de guérison. Dʼun autre côté, je cite «les psychologues et les médecins ont
démontré que la dépression mène à une baisse significative de lʼimmunité, de lʼénergie et
du bon fonctionnement de lʼorganisme en général».
Tout de même, le traitement aux cytostatiques nʼest pas du tout facile. Jʼai eu jusque là 4
traitements aux cytostatiques et avec celui que je viens de commencer, ça fera 5. Jʼai cru
que le premier traitement me serait fatal. A la fatigue et à la peur se sont ajoutées des
nausées permanentes, qui sont devenues de plus en plus agaçantes, et qui mʼont donné
un état dʼinconfort croissant. Je ne pouvais même plus boire dʼeau à cause de ça, sans
même parler de la nourriture. Après ça, jʼai eu du mal à retourner à mes occupations
quotidiennes normales (parler avec mes amis sur les réseaux sociaux, lire des articles de
journal sur internet, lire un livre, écouter de la musique, aller à la fac, etc). Je remercie
Dieu que les traitements suivants aient été plus faciles à tolérer.
La chimiothérapie, cʼest beaucoup de perfusions, des ponctions, cʼest à dire aussi une
sorte de piqûres (dans la colonne vertébrale et dans la moelle osseuse dans la hanche)
toutes les 3-4 semaines. Des ponctions qui ne sont pas vraiment grand chose, pratiquées
par le médecin seul, mais je ne suis pas encore habitée à lʼidée en elle même, et je suis
toujours angoissée le jour où je dois les faire. Mais quʼest-ce que je peux faire? Je vais de
lʼavant!
Et, après les nombreux jours que jʼai passés sur le lit de lʼhôpital, entre les perfusions et
les hémogrammes, entre les ponctions et les biopsies de moelle, entre lʼagitation du
personnel médical quand ils nʼarrivaient pas à trouver une bonne veine, entre les bains de
bouche au bicarbonate de soude, une solution saline et anesthésiante pour que je puisse
manger, en passant par les bons et les mauvais côtés, je me suis réjouie de chaque
moment de la journée, jʼai ri et jʼai pleuré avec tous ceux qui ont été à mes côtés, jʼai
beaucoup appris de la vie.
Mais je voudrais rentrer à la maison, dans lʼenvironnement que je connais et où je me
sens bien. Je veux reprendre la fac… je veux… être heureuse, oublier toute la souffrance
par laquelle je passe!
Pour que tout cela puisse devenir réalité, jʼai RAPIDEMENT besoin de votre aide. Le
traitement qui peut me sauver coûte très cher et mes parents nʼont pas cet argent. Pour
toute aide, même la plus petite, que vous mʼaccorderez, je vous remercie de tout mon
coeur, et je vous souhaite de ne jamais tomber malades. Et pour toute bonne pensée, je
vous remercie.
Si vous nʼavez pas la possibilité de donner de lʼargent, transmettez au moins mon
message sʼil vous plaît. Je sais quʼil y a des gens au grand coeur, qui vont mʼaider, il faut
juste quʼils apprennent mon histoire.


Die Geschichte

Mein Name ist Camelia Rusu, ich bin 23 Jahre alt.

Bis Anfang Mai 2012 hatte ich ein normales Leben, das einer gewöhnlichen jungen Frau in meinem Alter.

Du bist jung, mitten im Studium und fühlst, als ob die ganze Welt nur Dir gehören würde.

Doch plötzlich, infolge einer ärztlichen Routineuntersuchung, landest Du im Krankenhaus.

In einem der Zimmer findest Du sechs Betten, von denen nur eins leer ist…doch dieses wird nun deins. Deinen Zimmernachbarinnen sagst Du: ”Mir fehlt nichts, morgen bin ich schon wieder draußen, ich bleibe nur über Nacht da. Nur für den Fall der Fälle”

Mitleidsvoll schauen sie Dich an und bereits am nächsten Morgen kriegst Du diese schweren Worte zu hören: “Es tut uns leid Camelia, doch die vermutete Diagnose bestätigt sich: Du hast die akute myelomonozitäre Leukämie”.

Wie kann man auf so eine Nachricht nur reagieren? Sie erschreckt Dich, Du bist total durcheinander und stellst Dir innerlich immer dieselbe Frage: “Womit habe ich das nur verdient?” Der Arzt zählt Dir alle Möglichkeiten einer Behandlung durch…an sich gibt es nur die eine: Die CHEMOTHERAPIE !

Langsam weißt Du nicht mehr wer Du bist, was und wie es um Dich geschieht. In diesem Augenblick möchtest Du im Eilltempo die gesamte Medizin in und auswendig lernen und der erste Schritt dazu ist, zumindest in meinem Fall, daß Du das Internet von A bis Z durchwühlst. Nach irgendwelchen Informationen, nach irgendwas Nützliches…nach irgendwas.

Kurze Zeit später merkst Du deutlich, daß Du niemals innerhalb weniger Tage zu einem Facharzt werden kannst, noch dazu zu einem, der seit Jahren alle seine Studienkenntnisse in die Praxis umgesetzt hat und zu einem wahren Meister auf seinem Gebiet wurde.

Nun weißt Du, daß Du die Chemo doch machen musst.

Was nun? Wie soll man diesen nur Weg anschlagen? Du hast die Qual der Wahl: entweder tief bedrückt  und pessimistisch (mit dem Hintergedanken wie schlecht nur die Chemo ist und daß man dadurch nie eine 100% Sicherheit auf Heilung hat) oder positiv denkend (mit der Hoffnung, daß Du jedem Leiden gewachsen bist, nur um wieder gesund zu werden)

Positives Denken ist viel leichter zu erreichen, wenn man genug gute Gründe findet, um weiterzumachen und weiterzukämpfen. Die Krankheit zu besiegen. Ich bin mir sicher, jeder von uns könnte hunderte davon finden.

Sogar das Krankenhauspersonal wie einige meiner Freunde, die ihrerseits über gewisse medizinische Kenntnisse verfügen, sie alle vergewisserten mir, daß positives Denken einen extrem wichtigen Stellenwert im gesamten Heilungsprozess einnimmt.

Psihologen und Ärzte brachten wissenschaftliche Beweise, daß depressive Zustände zur erheblichen Schwächung des Immunsystems wie der gesamten Energie unseres Körpers führen können.

Die Chemo ist allerdings alles andere als leicht. Bisher hatte ich 4 Sitzungen, wenn man die jetzige noch dazuzählt werden es 5. Mitten in der ersten Chemotherapie überkam mich das Gefühl, daß diese tödlich für mich enden könnte. Müdigkeit und Angst im ständigen Wechselspiel mit Phasen absoluter Übelkeit, die immer heftiger und schlimmer wurden. Ich war nicht einmal im Stande Wasser zu trinken, von Essen konnte ich nur noch träumen.

Dieser Zustand hielt mich von allen fern, was mein Leben bisher darstellte. Der alltägliche Ablauf einer normalen Existenz (Unterhaltungen mit meinen Freunden auf Mess zu führen, mich im Internet nach interessanten Artikeln umzuschauen, ein Buch zu lesen, Musik zu hören, in die Uni zu gehen, usw.). Ich danke Gott, daß die nachfolgenden Chemo-Sitzungen leichter zu ertragen waren.

Die Chemotherapie bedeutet eine Perfusion nach der anderen und vieles mehr. Punktionen, eine Art Spritzen (in die Wirbelsäule und in den Knochenmark des Hüftenbereiches), die man alle 3-4 Wochen bekommt. Sicherlich, verabreicht von der sicheren Hand des Arztes sind sie weniger furchterregend, allerdings die Idee an sich bereitet mir schon Tage zuvor große Unruhe und Kopfschmerzen. Was soll ich aber tun? Ich muss weitermachen!

Nach so vielen verbrachten Tagen im Krankenhaus, unter verschiedenen Perfusionen und Blutbildanalysen, zwischen Punktionen und Knochenmarkbiopsien, mitten in der Hektik der Krankenschwestern, die manchmal keine brauchbare Vene fanden, angewiesen auf den Natriumbicarbonat, auf die Betäubungsmittel und die Salzlösung, um überhaupt noch etwas essen zu können, habe ich versucht jeden Augenblick zu geniessen und auszuleben.

Ich habe vieles über das Leben gelernt, ich habe gelacht, ich habe geweint und das mit jedem der Menschen, der mir nahestand. In den guten…wie in den schlechten Zeiten.

Alles was ich will, ist wieder in die Welt zurück, die ich am besten kenne, in der ich mich am wohlsten fühle. In meine Welt. Ich will mein Studium wieder aufnehmen…ich will so Vieles noch von dieser Welt….ich will glücklich sein und all dieses Leiden vergessen.

Damit dieser Traum Wiklichkeit wird, brauche ich DRINGEND Ihre Hilfe. Die einzige Behandlung, die mich noch retten könnte, kostet sehr viel Geld, über das ich und meine Eltern leider nicht verfügen. Für jede Art von Hilfe, für jeden guten Gedanken, bin ich jedem von euch verbunden. Ich danke Ihnen!

Wenn Sie nicht spenden können, helfen sie mir bitte meine Geschichte weiterzuerzählen. Tief in meinem Inneren weiß ich, daß es auf dieser Welt großherzige Menschen gibt, sie müssten nur über mein Schicksal Bescheid wissen…..meine Geschichte erfahren. Nur sie und der liebe Gott können mir noch helfen.

 

98 Responses to Povestea

 1. Buna Kamy , Sunt vecinul Din blocul 12icem De langa tine, sincer imi pare foarte rau pentru ceea ce ai patit si chiar daca nu am fost noi prieteni foarte buni am crescut in acelasi cartier.

  As vrea sa aflu mai multe detalii, despre ce suma este vorba, legat de chimo te pot ajuta am un medic in familie….. contacteaza-ma pe e-mail !

  Toate cele Bune Si Multa Sanatate !

 2. ionela says:

  Imi pare foarte rau ca trebuie sa treci prin asa ceva!! As dori mai multe detalii ca sa vad cu ce te pot ajuta si eu , nu am mult dar sunt sigura ca putinul meu iti va veni foarte bine.

 3. nu_eu says:

  si cand te gandesti ca sunt oameni 100% sanatosi care isi iau viata. asta e, iadul e pe pamant si noi suntem rezidenti. daca as putea sa-i dau cuiva sanatatea mea, as face-o, pt mine oricum nu mai conteaza asa mult. imi pare rau pt tine, dar tot suportul pe care ti-l pot oferi este doar moral. Bafta multa!

 4. Camelia Rusu says:

  Ionela, mai mult decat scrie in poveste nu am ce sa zic … am sa merg in ianuarie la Genova si dupa as putea poate sa zic mai multe..momentan atat cat scrie acolo atat e :( .
  Nu_eu, multumesc frumos pt sprijin…e nevoie si de srijin moral :*… uneori e cel mai important ca sa pot merge inainte

 5. Florin S. says:

  La multi ani, la multi ani, de o mie de ori LA MULTI ANI!
  Sa-ti dea Dumnezeu sanatate, sa te faci mare si frumoasa, sa fii premianta in viata!
  Sa-ti implinesti visele, sa ajungi nevasta, mama si, mai apoi, bunica!
  Sa-ti bucuri parintii cu toate faptele si gandurile tale!
  Si sa traiesti cea mai frumoasa viata posibila, avand in vedere cat de mult te incearca acum!
  Toate cele bune!

  • Camelia Rusu says:

   Multumesc frumos pentru urari, Florin S… Multa sanatate si familiei tale si sa auzim numai de bine. Multumesc pentru tot sprijinul acordat si intelegerea fata de tata.

 6. Lia Sarpe says:

  Am vazut reportajul si am si intrat pe site; esti mult prea frumoasa pt a ceda, sincer, iar prietena ta e mai mult decat o prietena. Iti doresc putere si sanatate si sa reusesti sa strangi suma de care ai nevoie. Dumnezeu sa te ajute!

 7. Corco says:

  Buna. As vrea sa stiu cand este expozitia. Be strong
  P.S: Nu stiu daca ma m-ai stii. Astept un raspuns in legatura cu expozitia

 8. Niculescu Daniela Claudia says:

  Imi pare rau pentru ca trebuie sa treci prin asa ceva. eu stiu ce inseamna pentru ca mama mea are cancer si am stat langa ea pe toata durata radioterapiei si a tratamentului cu citostatice. Este cel mai rau lucru care i se poate intampla cuiva… Iti doresc sa ai puterea de a depasi aceasta perioada, sa te vindeci si sa ai o viata frumoasa plina de reusite. Nu te pot ajuta cu bani, pentru ca nu am prea multi dar …. daca tablourile pe care le picteaza prietena ta nu sunt prea scumpe as putea cumpara unul. Prietena ta este o persoana demna de toata admiratia. Mi-as dori si eu sa am norocul de a intalni o astfel de persoana….

 9. Cristiana says:

  Off doamne:( te-am vazut din greseala pe internet si am intrat pe site-ul tau. Mi se rupe sufletul cand te vad asa si nu ma pot opri din plans :( nu am multi bani in contul meu,dar din putinul pe care il am,iti daruiesc si tie. Vreau din tot sufletul sa te faci bine!! Eu am 22 de ani si stiu ca i se putea intampla oricui. Te vei face bine,iti promit !!! ;)

  • kmy says:

   Multumesc! Esti mai convisa ca mine ca am sa fiu bine :) ) .. asta e un lucru bun.. ma ajuta chestia asta. Multa sanatate si numai bine :*

 10. Cristiana says:

  Ahhh scz,te-am vazut la tv:D

 11. Ovidiu Chiselite says:

  Buna Camelia,
  Am citit scurta relatare a povestii tale recente si m am regasit in ea amintindu mi de anul 2005 an in care am fost diagnosticat cu hipoplazie medulara forma leucemica si știu prin ce treci.. analize punctii biopsii ..totul e sa gândești pozitiv si sa iei oameni ca mine ce au învins boala drept exemplu!
  Am urmat tratamentul si transplantul de maduva la o clinica din Israel “Hadassah ein Kerem” si a fost greu financiar ca aveam nevoie de 97 000 euro căci am avut donator compatibil 100% pe fratele meu si ne a mai scutit de cheltuieli dar pana la urma i am strâns cu ajutorul oamenilor cu suflet mare lucru care sunt sigur ca se va întâmpla si in cazul tau..nu o mai lungesc vrand doar sa îți mai zic ca dacă ai nevoie de un sfat de un raspuns de o imbarbatare de la un om ce a fost acolo ai mailul meu…nu îmi mai rămâne decât sa mă rog la cel mai frumos happy end al povestii tale.Fii tare Camelia!

  • kmy says:

   Cand aflu de oameni care s-au vindecat de boli grave .. sau de boala ca a mea .. devin mai increzatoare. Sper sa reusesc si eu .. intr-un final. Multumesc din suflet si multa sanatate!

 12. Gabi says:

  Buna Cami, ti-am vazut povestea la televizor… Este impresionanta… Eu cred ca ar trebui sa iti faci cunoscuta situatia si pe facebook. Desi am fost reticenta la inceput cu privire la site-urile de socializare, chiar cred ca te-ar ajuta foarte mult. Daca ai un link, neaparat incearca si asta. Scrie si despre picturile prietenei tale, eventual sa fie postate chiar fotografii cu preturi. Iti doresc multa sanatate si forta interioara sa treci cu bine peste tot! :-)

 13. ADI says:

  SA NU ITI PIERZI SPERANTA.LUPTA CU VIATA.DUMNEZEU NU TE ABANDONEAZA.

 14. Manuel says:

  Buna.
  Ti-as recomanda sa incerci si alte metode pentru a te face bine, daca crezi ca te pot ajuta urmatoarele informatii:

  Terapeut extrasenzitiv http://www.blogger.com/profile/07870614029896960423
  Street CALUGARENI NR. 27, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA
  Phone: 004 021 3222010/ 0040 21 3222011
  Fax: 004 021 2552010
  Mobile: +40 766 300 711
  e-mail: zinaidazin @ gmail. com
  http://zinaida-stoenescu.blogspot.com/feeds/posts/default
  http://www.blogger.com/profile/07870614029896960423

  Am auzit ca doamna chiar are un har aparte si cine stie…
  Iti doresc numai bine!

 15. mirela says:

  Buna Camelia,

  Iti doresc multa sanatate si Sf Nectarie sa aiba grja de tine! Si eu urmez tratament cu citostatice (am 27 ani si am fost diagnosticata cu limfom Hodgkin) si inteleg perfect prin ce treci dar cu credinta si rabdare ai sa treci peste acest hop. Lupta pana la victoria finala, esti foarte frumoasa si sigur o sa treci cu bine peste tot. Pe mine gandirea pozitiva m-a ajutat si ma ajuta sa trec mai usor prin curele de citostatice si perioada urmatoare lor.Dumnezeu sa te aiba in paza si sa iti dea putere !

  • Camelia Rusu says:

   Imi pare rau sa aud de alti oameni care sufera. Este cumplit. Dar sa ne gandim ca in pungutele alea este viata noastra… este ceva bun intr-un final. Iti doresc multa santate! Gandirea pozitiva intradevar ajuta!! Sper sa ne auzim si sa fim bine amandoua… si nu numai noi!!

 16. Rusu Alina says:

  Imi pare atat de rau draga mea!D-zeu sa iti dea forta necesara de a merge mai departe!Sunt sigura ca fiecare putem ajuta cu cat de putin.Maine ma duc si eu la banca.Multa sanatate si nu iti pierde speranta.Te pup.

 17. Olaru Ana Maria says:

  Buna Camy,sunt Ana!Sigur ma cunosti!Iti doresc sa reusesti sa invingi aceasta boala si sa-ti continui drumul in viata!Esti tanara,frumoasa,destepta…ai multe misiuni de indeplinit!Sunt convinsa ca Dumnezeu te iubeste si ca te va ajuta sa redevii ce ai fost o data!Sanatate multa!

 18. Petru-Alex says:

  Buna Camelia, esti foarte frumoasa, sa stii ca vei reusi sa treci peste aceasta cumpana, trebuie sa fii increzatoare. Iti doresc multa sanatate, si iti sunt alaturi!

 19. Claudiu says:

  Fii tare si gandeste pozitiv! O sa fie totul bine pana la urma ;)

 20. Loredana Lupsoiu says:

  Buna Camy!
  Sunt fosta colega de liceu,Loredana de la 12 B….
  Sunt inmarmurita si fara cuvinte la aflarea acestei vesti…O sa te ajut din putinul meu si o sa ma rog la Dumnezeu sa te intareasca si sa te vindece…sa faca o minune si sa te trezesti intr-o zi ca dintr-un cosmar…si in acea zi sa luam legatura si sa-mi spui “Gata,am trecut peste tot,nu mai am NIMIC”!!!
  Pana atunci,fi la fel de pozitiva si mergi mai departe,pt ca nu mai e mult si vei scapa de tot…
  Te pup si multa multa sanatate sa-ti dea Dumnezeu! :*

  • Camelia Rusu says:

   Buna Lore! Sper mereu ca am sa ma trezesc dimineata si am sa zic “a fost doar un cosmar” .. dar nu e asa. Sper sa vina si ziua aia … Multumesc si numai bine. Te pup

 21. Diana says:

  Multa sanatate iti doresc! Pentru suport moral iti recomand filmul http://thecureismovie.com/index.php.

 22. Alexandra says:

  Nu iti pierde speranta si credinta,Dumnezeu ne incearca si poate pare tocmai invers,dar oamenii cei mai greu incercati,sunt cei pe placul Domnului,asa ca considera-te speciala si norocoasa,Dumnezeu te iubeste si te va ajuta sa treci peste toate,cu multa rabdare insa.Am fost intotdeauna o persoana credincioasa,dar am devenit mult mai credincioasa atunci cand ultima speranta a fost Dumnezeu si Maica Domnului.Tot atunci am inceput sa cunosc mai multe despre Sf.Nectarie,care inainte de a ajunge la moastele de la Manastirea Radu Voda,din Bucuresti,mi-a aparut in vis,nu mi-a spus nimic doar ma urmarea cu privirea dupa un gard.Am o legatura speciala cu el si ma ajuta sa treaca zilele,cu rabdare si speranta,simt ca ma va ajuta din ce in ce mai mult,asa cum s-a intamplat cu toti cei care se roaga lui.Parintii mei,au un prieten de familie,care a suferit tot de leucemie si s-a rugat mult sotia lui,pentru el,a fost la mormantul lui Arsenie Boca si la multe manastiri,si azi este bine cu toate ca sufera de multe alte boli,complicatii care s-au produs pe parcurs,dar starea lui este incomparabila cu cea pe care a avut-o atunci cand a facut citostatice.In asemenea cazuri ultima speranta ramane Dumnezeu,Maicuta Domnului si toti sfintii mijlocitori,roaga-te si Dumnezeu nu te va lasa.Iti doresc multa sanatate si rabdare,vei invinge aceasta boala!

 23. Ramona says:

  Esti foarte frumoasa, o sa te faci bine, sunt sigura!! Doamne ajuta!

 24. Robert says:

  Mi se rupe sufletul … Intr-un fel ma bucur ca nu sunt eu , dar punandu-ma in locul tau , incerc sa iti inteleg suferinta , frica , gandul ca mai ai atat de multe de facut si ca nu meriti sa traiesti asta . Acum simt compasiune . Povestea ta ma face sa inteleg greutatile adevaate ale vietii si sa realizez ca imi e rusine de “problemele” pe care eu cred ca le am … Un priten mi-a dat un link si mi-a spus : “Da share te rog mult , e o prietena !” . Am dat share fara sa ma uit peste link , dar cand am vazut clipul si am citit povestea ma simt devastat …. chiar daca nu te cunosc , sufletu imi plange . Iti doresc sanatate , sper sa te faci bine si sa povestesti tuturor ca Dumnezeu face minuni si ca te pune la incercari sa te intareasca . Ai toata sustinerea mea !!! Sa ne promiti ca te faci bine >:D< !!!!

 25. Simona says:

  Am plans ca un copil ascultand si citind povestea ta :( ( si cum bine zicea Robert ascultand povestea ta am realizat ca “problemele” ce credeam a le avea eu de fapt sunt niste nimicuri…Nu am cum sa nu ajut un suflet care are nevoie de mine cu ce pot, cu cat am…esti atat de puternica si frumoasa! Sa zambesti mereu si sa crezi in minunile lui Dumnezeu! Eu ma voi ruga mereu pentru tine :*

 26. Dana says:

  Buna.Am vazut cazul tau pe facebook,o prietena din lista a distribuit linkul de pe youtube.
  Imi poti lasa te rog un nr de tel,as vrea sa ajut si eu cu putin,. Toate cele bune iti doresc,si sa te faci bine.:)

 27. Anca says:

  Cami, nu stiu in ce masura ti-ai recapatat acum pofta de mancare… Dar as vrea sa iti trimit ceva, poate ai timp sa citesti si poate te va ajuta:
  http://ligiapop.com/2012/05/28/vindeca-te-cu-raw-food-institute-de-sanatate-din-lume/
  http://ligiapop.com/2009/04/19/este-dieta-cruda-in-stare-sa-vindece-boli-fatale/
  http://gersontherapy.eu/therapy/gerson_therapy
  http://www.financiarul.ro/2013/01/09/de-ce-nu-functioneaza-chimioterapia/
  http://bucuriebunastarehrisca.blogspot.co.at/2010/04/te-poti-vindeca-de-cancer-si-fara.html

  Iti doresc multa sanatate si incredere in tine, in corpul tau si puterea lui de a munci impreuna cu tine la a te vindeca!

 28. camy says:

  Draga Camelia, iti doresc din tot sufletul meu sa te faci bine! Esti tanara, frumoasa, ai toata viata inainte! Sa nu gandesti negativ nicio clipa! Gandirea pozitiva, dintre toate medicamentele astea dupa lume, te ajuta cel mai mult in procesul de vindecare! Si nu in ultimul rand, incredere mare in Dumnezeu….gandeste-te ca este doar un moment greu , o proba pe care trebuie sa o treci…atat si nimic mai mult….stiu ca iti este greu insa sunt sigura ca o sa te faci bine!! Numai bine iti doresc! Ma voi ruga pentru sanatatea ta…

 29. OctogonX says:

  am vazut povestea ta si am distribuit-o si se pare ca s-a dus in toate directiile ceea ce a facut si ce au facut ai tai sunt lucruri mari si de luat in seama imi pare rau sa va ca generatia noastra este asa chinuita si incep sa urasc toate beneficiile astea ale lumii moderne care ne imbolnavesc pentru a ne trata la costuri imense . Esti tare frumusica si sper sa reusesti sa aduni banutii aia de care ai nevoie incerca prin casa de asigurari de sanatate ceva un ajutor mai serios …

 30. Roni says:

  Nu stiu ce as putea sa-ti spun .. in astfel de momente cel mai mare sprijin al tau esti tu! Trebuie sa fii bine, poti sa treci peste orice ! ; candva ,cineva mi-a spus ” vei avea tot ce iti doresti… trebuie doar sa vrei si sa crezi cu adevarat ca se poate !”.. Am hotarat sa incerc cat pot de mult sa strang o suma de bani … si as vrea sa stiu daca exista un termen limita ca sa ma pot mobiliza facand o mica “campanie” .
  Iti doresc din suflet multa putere si sanatate!

 31. bogdan manea says:

  kami tiam citit povestea si mau trecut fiori pe sira spinari.am prieteni in media si osa vad cum pot face sa ty vada mai multa lume povesta .sper ca oasa putem gasi pe cineva cu suflet mar sa te ajute . nu ty pierde sperata

 32. Aadi says:

  Ai sa treci peste toate, ai sa vezi ;) !

 33. Darius Todor says:

  Tot binele til urez,sper sa te faci bine :* altfel nu am cum sa te ajut,nu am nici macar un cont bancar,la 15 ani >:D<

 34. Tibi says:

  Buna Camelia!Am aflat despre tine pe facebook , am dat play la video si m-am uitat cu o durere in suflet , adica m-a socat pur si simplu ca la 23 de ani sa aiba o fata tanara leucemie . Eu am 21 de ani si anul asta am fost operat de 2 ori la plamani din cauza ca am facut pneumotorax o data in martie apoi in noiembrie ! Stiu cum e sa stai in spital sa te gandesti oare cum va fi , te gandesti daca mor deci efectiv la inceput te gandesti la cele mai rele lucruri care iti vin in minte, te sperii cand vezi atatea ace ,tuburi,borcane ,si vine o intrebare la care nu ai un raspuns DE CE EU ?pe care mi l-am pus de multe ori si nu am gasit un raspuns nici pana in ziua de azi.Si eu am trecut crede-ma prin niste dureri care nu le doresc nimanu-i cu catetere si cate tuburi am avut in mine.Cu moralul sa nu fii la pamant ca nu e bine , stiu dupa mine chiar te vindeci mai greu la fel nu e bine sa fi in depresie fi optimista gandeste limpede , lupta , tu cu corpul tau trebuie sa lupti tare chiar daca te doare trebuie sa tragi de el sa vada ca nu are de ales si ca tu esti mai puternica ! Sincer mi-au dat lacrimile cand am citit si am vazut filmuletul ! Nu o mai lungesc eu o sa te ajut cu cat pot nu e o suma foarte mare dar e ceva cu care te ajut si ii rog si pe altii sa o faca , nu e nevoie de cont bancar petru a depune pe una din conturi bani din cate stiu eu.Iti doresc multa sanatate si astept cu nerabdare filmuletul in care o sa fi bine si fi puternica ! Te-am pupat !

 35. garo25 says:

  mi-as dori din suflet sa am multi bani si sa se termine o data chinul tau zilnic peste care treci cu zambetul pe buze,dar din pacate nu te pot ajuta decat cu o idee.Eu sunt in Germania si am vazut ca nemtii sunt oameni cu suflet mare,tradu anuntul tau sa il putem distribui si pe facebook.de .S-ar putea sa fii surprinsa de rezultat.
  Tot binele din lume ti-l doresc si multa rabdare si putere,si speranta ca incet va rasari soarele si pe strada ta

 36. mary says:

  Stau cu tine in cartier, te stiu din vedere de cand eram mici, te vedeam mereu vesela si plina de viata, pana intr-o zi cand te-am vazut foarte slaba si m-am prins ca se intamplase ceva cu parul tau…de atunci nu te-am mai vazut , dar nu am mai bagat de seama fiind si eu prinsa cu rutian de zi cu zi…acum te-am vazut din intamplare pe FB…am dat share si apoi te-am recunoscut…si am plans, am plans pentru ca imi imaginez cat de greu trebuie sa iti fie…nici nu stiu ce sa iti spun…decat sa fii tare, sa rezisti si sa iti dea Dumnezeu tot ce este nevoie pentru a-ti recapata voiosia pe care o stiu eu….

 37. ancuta says:

  fiecare te ajuta cu cat poate,si asta ma bucura ft mult.sper si cred ca se va strange suma necesara transplantului,pt ca mai exista oameni cu inima,care se gandesc si la aproapele lor,dar cel mai important este ca TU sa gandesti pozitiv,ajuta foarte mult,dar trebuie sa crezi cu adevarat!intr-o buna zi totul va fi doar o urata amintire,atunci vei zambi si iti vei da seama cata putere ai avut!Tu esti puternica,toti suntem,trebuie doar sa stim sa ne concentram puterea inspre binele nostru!iar ideea cu o pagina pe facebook nu e rea deloc,mai cunosc un pui mic,cu probleme de sanatate,si datorita acestu site de socializare a strans multi banuti!eu te imbratisez si iti urez tot binele din lume,tu te vei face bine!

 38. Gabriela N. says:

  Buna Camelia! Iti doresc multa sanatate si sper din tot sufletul ca banuti sa se stranga cat mai repede. Este pentru prima data cand donez si sper din tot suflet ca acelasi lucru sa il faca toata lumea. Am o sugestie, intrucat eu sunt studenta in strainatate (mai exact Anglia) si vad ca aici multa lume ajuta cand este nevoie, crezi ca este posibil ca acest site sau altul facut in paralel sa fie in engleza? Ar fi mult mai usor de distribuit pe facebook si cred ca multa lume ar ajuta avand in vedere ca donatiile se pot face prin Paypal. Daca este posibil voi fi prima care voi distribui linkul pe cat mai mult pagini de Facebook. Multa sanatate si sper sa ne auzim cat de curand!

 39. Cristi says:

  Cineva a venit cu o idee tare…cea cu Germania. Si eu intamplator ma aflu aici, nici eu nu stiu pentru cat timp inca. Stiu germana…deci pot sa traduc textul din filmulet. Cum il introduci in film? Nu stiu…nu sunt monteur de profesie, dar nu e mare chestie. Stiu asta din Facultate. Incearca cu cei de la Antena 1, in paralel incerc si eu sa vorbesc cu cineva. Odata finalizata aceasta actiune va fi nevoie de un om care sa promoveze acest filmulet pe Internet. Facebook, Twitter…si si si. Unul care se pricepe la asta. Unul cu adevarat bun….direct pe Germania. Te-as ajuta fara doar si poate, dar sunt varza la capitolul promovarii. Am un sentiment bun, persoana de mai sus are perfecta dreptate. Nemtii par reci…unii poate chiar sunt, dar odata data pojghita de gheata jos, multi au si suflet. Ajuta. Totodata n-ar fi rau sa fie trecut pe site-ul tau/vostru si un numar de cont IBAN + codul BIC (SWIFT) al bancii. Nu toata lumea are PAYPAL, VISA sau MASTERCARD, dar avand cele doua numere de cont, e posibil pentru toti care vor sa doneze…sa o si faca. Cam atat. O sa traduc textul cat pot de repede si-l trimit pe mail. Tot binele din lume Camelia !!!!

 40. aura says:

  imi pare foarte rau pt tine!:(stiu ce inseamna toate astea ,am trecut si eu prin astea ,m-am inbolnavit la varsta de 3 ani .multumesc lui d-zeu ca am trecut cu bn prin tot acum am 25 de ani si o fetita frumoasa . iti doresc sa te faci bn cat mai repede si sa te ajute d-zeu sa treci cu bn peste tot. as vrea sa luam legatura . my_kiss06 este id meu de mss. daca vrei ma poti contacta si vb mai multe . te pupp

 41. lorena says:

  Draga mea nu te cunosc dar te-am gasit pe facebook sa sti ca am plans cand tiam vazut povestea e identica cu cce mi sa intamplat si mie am trecut prin chinurile chimioterapiei si radioterapiei dar bunul Dumnezeu ma ajutat si acuma sunt bine au trecut 8 luni de la toate tratamentele si sunt bine ma simpt bine iti doresc din inima si suflet sa treci cu bine de toate si sa ai putere sa lupti pt ca te vei face bine si sa sti un lucru foarte important am vazut ca tiau spus si medici sa sti ca dezi e dureros ceea ce ni se intampla unora sa zambim sa fim mereu optimisti si increzatori incearca sa fi vesela sa ai momente doar de bucurie pt ca asta in mare parte te ajuta sa scapi de boala sa fi mereu bine dispusa sa gandesti pozitiv nici eu nam crezut spuneam cum sa fiu daca eu sunt cum sunt dar sa sti k am incercat si a avut un efect pozitiv asa cum imi doresc eu mie sanatate si putere iti doresc si tie Doamne ajuta sa scapi cat mai repede scz daca am mai facut unele greseli dar sincer cand vad cazuri de genu mi se rupe sufletul stiind cat am suferiit si eu te pup si sa ai putere sa lupti pt ca esti foarte frumoasa .

 42. Miruna says:

  Buna! Ti-am vazut poza pe facebook si-am ramad blocata!! Ai invatat cu mine in 17 (Pia Bratianu) nu? Cu siguranta invatai la parter in cladirea cu internatul. Doamne imi pare atat de rau, am ramas inmarmurita! O sa postez si eu mai departe cazul tau si saptamanile astea o sa ajung la banca… N-am cuvinte…fii tare si ai incredere in fortele tale!

 43. maria says:

  buna camelia imi pare rau prin ce treci iti doresc multa sanatate sper sa te faci bn .sa ai credinta in dumnezeu ca totu va fi bn .:( :(

 44. musat mihai says:

  incearca sa vinzi publicitate pe acest site, in felul acesta mai strangi ceva, noi o sa intram zilnic si o sa iti facem rating. multa sanatate

 45. Roxana says:

  Buna, Camelia ! Numele meu este Roxana, am 20 de ani, sunt studenta si am aflat de povestea ta prin intermediul unor cunostinte. Aceasta mi-a atras atentia si mi se parea foarte cunoscuta. In urma cu aproximativ 2 ani, un coleg de liceu a suferit de aceeasi boala ca si tine si anume, LEUCEMIE ACUTA MIELOBLASTICA. Avea nevoie de o suma uriasa de bani pentru a putea urma tratamentul, suma pe care familia nu si-o permitea. Din pacate, baiatul a mai avut parte de o lovitura, tatal sau luand o decizie neasteptata. Si-a pus capat zilelor crezand ca asa va scapa de probleme. Insa, povestea tanarului are un final fericit. Toti colegii s-au mobilizat, au facut cunoscuta povestea si astfel, cu ajutorul oamenilor cu suflet bun, au reusit sa stranga suma necesara pentru tratament. Fostul meu coleg este in prezent foarte bine alaturi de mama si de fratele sau. A invins in lupta cu boala si sunt sigura ca si tu poti sa faci acelasi lucru. NU TE LASA DOBORATA. Mai ai multe lucruri de descoperit, de invatat si de trait. Sunt sigura de faptul ca inca mai exista oameni cu suflet mare care te vor ajuta. Iti doresc multa sanatate, multa tarie de caracter, rabdare si sa nu-ti pierzi niciodata speranta.

 46. Bianca says:

  Am citit in lacrimi tot, pentru ca m-a marcat faptul ca esti o persoana minunata! Minunata in sensul ca tu cu siguranta zambesti, razi si te bucuri de toate momentele vietii cand altii nu o fac. Mi-ai dat o lectie de viata, sa ma bucur de orice. O sa ajut cat pot de mult! Sa nu te lasi niciodata!!!

 47. Lucian says:

  Am 21 de ani, pot sa zic ca am inceput sa devin un barbat in toata firea..dar am plans, am plans ca un copil mic cand am citit cele cateva randuri de mai sus. Ai toata sustinerea sufleteasca a unei intregi comunitati anonime, care se roaga pentru tine Kamy. Multa, repet, multa sanatate iti doresc si sper ca peste scurt timp sa vad din nou o postare pe fb in care sa scrie ” hei, v-o amintiti pe Kamy, da, fata care a fost bolnavioara un timp..da, acum este sanatoasa tun, plina de viata si zambetul acela frumos i-a revenit pe chip.” Asta vreau sa vad ! Fii tare, o sa fie bine.

 48. Flory says:

  Multa putere si rabdare! Sunt sigura ca vei putea trece cu bine peste acesta incercare! Ai o viata inainte, ai multe de facut , trebuie sa-ti faci parintii fericiti si mandri !!! Doamne-ajuta!

 49. medesan says:

  Incearca sa iei legatura cu dr. Ciuhri Mircea.

 50. Roxana Ipate says:

  Imi pare sincer rau! am fost colege in scl.generala nr. 17…sunt cu un an mai mare decat tine iar mamele noastre au fost prietene…imi aduc aminte ca acum 2 ani te-am vazut in 41 si erai ok! am primit o mare palma cand am aflat de boala ta! eu am incredere in tine si sper din tot sufletul sa poti merge mai departe! am vorbit cu mai multi prieteni si sper din tot sufletul sa te putem ajuta cu o suma cat de mica dar sa te ajute,poate, sa mergi mai departe! Stiu ca poate sunt doar cuvinte in vant si doar tu stii prin ce treci acum, crede-ma ca de 3 zile nu dorm! trebuie sa facem ceva pentru tine! mult noroc in viitor si sunt multi care te sustin! o imbratisare calda si toate gandurile bune sunt indreptate spre tine!

 51. Paul says:

  Buna Camelia,

  Imi pare foarte rau si ma intristeaza nespus cand vad oameni in suferinta. Ingaduie-mi te rog un mic indemn:

  In lupta foarte grea pe care o duci trebuie sa lupti pe doua planuri. Si pe cel duhovnicesc, si in cel real/material.

  1. Pe plan duhovnicesc, este foarte important sa mergi sa te spovedesti la un preot. Sa nu ai pacate nemarturisite. Foloseste un indreptar de spovedanie, cel al Parintelui Cleopa e ff bun ( http://www.emag.ro/indreptar-pentru-spovedanie-cleopa-ilie-msi973-86895-5-4/pd/E5JD50BBM/ )

  Important este si parintii tai sa se spovedeasca! Apoi, daca parintele considera ca se poate, te poti impartasi cu insusi Trupul si Sangele Domnului. Bolile in marea majoritate a cazurilor vin ca urmare a pacatelor. Deci trebuie curatit sufletul neaparat.

  Cand preotul dupa spovedanie isi pune mainile pe capul tau si zice ‘Si eu nevrednicul preot si duhovnic, cu puterea ce-mi este data, te iert si te dezlegde toate pacatele tale, in numele Tatalui si al Fiului si ai Sfantului Duh, Amin’, acolo e mare putere pt ca Hristos le-a spus apostolilor “Luati Duh Sfant, carora le veti ierta pacatele se vor ierta lor si carora le veti tine, tinute vor fi”. Preotii au o responsabilitate si putere foarte mare, dar si pocainta noastra trebuie sa fie pe masura

  Iti recomand cu caldura si Intre iadul deznadejdii si iadul smereniei, unde Sf Siluan Athonitul da marturie iubirii lui Dumnezeu, traita chiar de el.

  Mergi si la Sf Maslu, care este cea mai mare slujba a Bisericii pt cei bolnavi. Mergi cat mai des.

  2. Pe plan material, pe langa lupta prin spitale care este foarte, foarte grea, este foarte important si un still de viata cat mai sanatos. Iti recomand documentarul Food matters – care este cel mai bun facut vreodata, apoi Forks over Knives, The beautiful truth

  Dar atentie, foarte multe fructe si legume de prin supermarketuri si chiar din piata sunt super incarcate cu pesticide care nu fac altceva decat sa iti incarce organismul cu toxine. Cel mai bine mergi de cauta la oameni la sate/comune. Eu am copilarit la casa si am avut vaca, purcei, gradina de legume si stiu ce zic de mancarea sanatoasa facuta de oamenii de la sate

  Dar, daca nu ai facut-o deja, NU POT ACCENTUA INDEAJUNS DE MULT cat de trebuincioansa este spovedania la duhovnic, facuta cu indreptar de spovedanie.

  Si ca sa nu fie doar gura de mine, am depus si niste bani in cont, dupa putere.

  Doamne ajuta.

 52. Paul says:

  Also, roaga-te la Maica Domnului pt ca este grabnic ajutatoare. Iti spun din experienta, ca extraordinar de mult m-a ajutat pe mine nevrednicul si din multe necazuri m-a scos. Nu am cuvinte indeajuns sa ii multumesc ei. Efectiv nu am cuvinte.

  Si in acatistul Sf ei Acoperamant, scrie:
  Bucura-te, ceea ce iei in atotputernicele tale maini pe cei parasiti de doctori
  Bucura-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slabiti cu trupul dar nu cu duhul si cu credinta

  Si Sf Nectarie de Eghina este foarte ajutator in boala.

  Important este ca sa faci un commitment ca sa iti schimbi stilul de viata.

  1. cel sufletesc -> cel mai important, prin spovedanie deasa, impartasire cu Sf Impartasanie dupa cum randuieste duhovnicul. Mers la Biserica. Si evident, sa ai duhovnic. Tot ce faci, este bine sa te consulti cu duhovnicul. Iti spun iarasi din experienta mea si a celor pe care ii cunosc. Duhovnicul sa fie sfatuitorul tau.

  2. si cel material [referitor la alimentatie, ferirea de cosmetice care au foarte multe chimicale etc -> un stil de viata cat mai sanatos, natural. Citeste
  The Hundred-Year Lie: How to Protect Yourself from the Chemicals That Are Destroying Your Health]

 53. ovidiu stefan says:

  multa putere si multa speranta. poti sa invingi totul cu increderea in totii oamenii ca re sunt alaturi de tine.
  cu respect ovidiu stefan. brasov.

 54. neagu andrei says:

  colectivul ArtAntik iti ureaza insanatosire grabnica si se alatura campaniei mediatice de strangere a fondurilor necesare pentru intreventia chirurgiclade care ai nevoie. Alaturi de mica noastra donatie iti transmitem si urmatoarea intamplare adevarata:

  Varul meu a fost a avut acealasi diagnostic si s-a vindecat fara operatia de schimbare a maduvei. Faptul s-a datorat unei minuni Dumnezeiesti ( afirmatia ii apratine chiar unui medic specialist din spitalul Fundeni). Din punct de vedere medical, cazul sau era fara speranta, remisia debutand fulminant si miraculos atunci cand i se mai dadeau doar cateava zile de viata. De aceea te rugam sa nu incetezi a iti pune sperantele si in nebanuitele forte ale divinitatii. Au trecut 10 ani de atunci si totul este okay. Nihil sine deo! Ne rugam alaturi de tine!

 55. Claudia H says:

  Buna Camelia,
  Stiu exact prince treci si ce simti ; mama mea s-a imbolnavit de leucemie in vara anului 2011 : i-au aparatu niste vantai ,o gingivita care nu ii trecea la antibiotice si 10 zile mai tarziu a fost diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica (cu 2 saptamani inainte facuse un set complet de analize ) AM REFUZAT SA CRED CA E ADEVARAT; a urmat un cosmar …ideea ca mama mea are asa o boala era greu de crezut cu toate acestea nu am acceptat nici o clipa ca nu va trece peste asta si ca nu se va vindeca; i-am spus adevarul si a fost o luptatoare: a trecut prin toate curele de citostatice , din ultima nu credeam ca va mai iesi ; ministerul sanatatii i-a aprobat transplantul in Israel si a trecut cu bine si peste acesta .Nu trebuie sa-ti pierzi speranta nici o clipa caci cineva acolo ne vegheaza si atata timp cat nu ne indoim de El totul va fi bine ; nu am fost o fatalista niciodata dar aceasta experienta m-a facut sa cred dincolo de stiinta, de explicabil si crede-ma , atata timp cat tu vei crede cu adevarat in tine si in sansa ta de a trai totul va fi bine. Este o boala care acum 10 -15 ani era imposibil de tratat dar medicina a evoluat si sansele de vindecare sunt reale.
  Material, din pacate nu te pot ajuta, caci am trecut si noi prin acelasi cosmar, dar daca te pot ajuta cu un sfat , o voi face oricand.
  Fii tare si nu renunta ,fii convinsa ca D-zeu e prezent langa tine si totul va fi bine

 56. Gabriela Traistaru says:

  Draga Camelia,

  Nu ne cunoastem dar o prietena de a mea a postat povestea ta pe facebook. Nu sunt o cunascatoare in cazul diagnosticului tau dar nici nu cred in tratamentul traditional pentru ca nu trateaza cauza aparitiei bolii. Eu trec printr-o situatie similara cu mama mea( binenteles ca diferentele dintre tine si ea sunt multe dar cea mai importanta este varsta, ceea ce te avantajeaza pe tine).

  Nu vreau sa lungesc vorba, daca te intereseaza informatii in domeniu tratamentului alternativ imi poti scrie pe adresa mea de e-mail. Intre timp, il poti contacta pe doctorul Eduard Togoreanu ( seful sectiei de chirurgie a spitalului municipal din Campina) care face tratament alternativ cu extract de vasc( importat din Germania dar pretul e acceptabil). Il poti contacta la numarul: 0722-707-306. E disponibil in Bucuresti in fiecare sambata de la 11am la 3pm( nu-mi amintesc adresa exacta, calea Victoriei, langa politia capitalei, intrarea casei de moda Venus, et. 5, camera 51( daca imi amintesc corect, oricum are numele scris pe usa). Te sfatuiesc sa insisti la telefon pentru ca in cele din urma raspunde, este doar foarte ocupat. Sunt multe de spus pentru ca atunci cand alegi optiunea de tratament alternativ dupa ce ai inceput citostaticele se schimba lucrurile drastic dar iti pot spune ca totul e posibil daca exista credinta iar adevarul 100% numai Dumnezeu il detine.

  De asemenea, inainte de a face pasul trasplantului de maduva eu te sfatuiesc sa te uiti si la clinicile de tratament alternativ din Tijuana, Mexic( unde este mult mai ieftin, adica pentru 3 saptamani de spitalizare te costa intre 12,600$ si $30.000 plus zborul de aprox. $1000.00). Cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare ci numai un pasaport valid. La fiecare intrare pot sta pana la 6 luni de zile. Poti verifica http://www.stellamarisclinic.com sau http://www.hope4cancer.com

  Daca esti fluenta in engleza iti pot trimite si alte materiale de citit sau vizionat.

  Te imbratisez cu caldura si cu speranta ca tu intelegi ca nimic nu e intamplator si ca ai numai de beneficiat de pe urma acestei experiente. Sfaturile se dau usor, iar internetul, atat cat poate fi de folositor poate fi si daunator pentru ca orice informatie este usor de contrazis atunci cand ai access la acest mediu de conectare. Deci, trece totul prin filtrul propriu si mai ales, asculta-ti inima iar daca te copleseste frica, nu fugi de ea, deschide-ti inima si invit-o inautru, uita-te in ochii ei, da-i un nume daca vrei dar vei vedea ca in lumina dragostei inimii orice frica se disipeaza ca o pulbere de praf in vant.

  Fiinta umana este un conglomerat de multe elemente, corpul fizic este ultimul care se imbolnaveste. Totul porneste de la emotional, energetic, spiritual ajungand la stil de viata si fizicalitate. Suntem un intreg si nu putem trata un aspect fara a tine cont de celelate. Din pacate medicina ortodoxa nu e integrativa. Foarte putini medici traditionali se uita la tine din aceasta perspectiva si nu te trateaza numai ca pe o aglomeratie de carne, sange si oase.

  Ancoreaza-te in prezent Camelia!!!! Cu cat vorbesti mai mult de boala ta cu atat mai multa putere ii dai. Indiferent daca crezi in Dumnezeu sau nu e important in fiecare zi cand te trezesti sa iti numeri binecavantarile, sa dai multumire pentru tot( inclusiv aceasta experienta) si sa iti spui cu voce tare intentia pentru acea zi( indiferent ca o adresezi lui Dumnezeu sau pur si simplu in eter intregului univers). Proiectiile celor din jur asupra ta pot fi foarte puternice. Da jos de pe pagina ta poza recenta, pastreaza intotdeauna o imagine pozitiva, sanatoasa despre tine in mintea ta si aminteste-ti cum e sa te simti cand erai sanatoasa( pastreaz-o cu tine in inima ta, simte acel simtamant, acea stare de spirit si fizic).

  Cu multa lumina si dragoste,
  Gabriela

 57. Simona says:

  Nu ne cunoastem personal, te stiu din vedere, din cartier…Iti doresc tot binele din lume, sa te faci sanatoasa si sa treci peste “piedica” asta a vietii. Gandeste pozitiv, miracole se intampla tot timpul. Sper sa se termine repede momentul asta greu prin care treceti tu si familia ta si sa revii la viata ta normala…Multe imbratisari, multa sanatate si nu iti pierde speranta. O cunostiinta de-a mea a aflat tot in mai ca i-a recidivat cancerul dupa 3 ani si, in pragul Craciunului, ca prin minune, i-au iesit analizele perfecte, acum e bine. Sper din tot sufletul ca tu sa-ti revii repede si sa nu uiti ca exista miracole.

 58. Monica says:

  Dumnezeu e mare, ai nadejde in el, iti va ajuta si vei depasi acest impas.
  Sanatate multa iti doresc, vei reusi, fii optimista!!

 59. Anamaria says:

  Buna Camelia :* ! Ma impresioneaza povestea ta, defapt pe cine nu ar impresiona ?! Mi-as dori sa iti donez toata suma de care ai nevoie, dar nu imi pot permite. Cred ca si sprijinul moral ajuta si de aceea vreau sa te rog sa nu te dai batuta caci atata timp cat florile vor inflori, la fel va fi si cu speranta si ca marea arta a vietii nu consta in a nu cadea niciodata, ci in a te ridica de fiecare data cand cazi ! Viata ti-a dat o lovitura grea pe care stiu sigur ca o vei depasi cu zambetul tau care face ca orice problema sa fie pasiva ! Nu lasa visele sa piara, pentru ca daca visele mor, viata nu este decat o pasare cu aripi rupte care nu mai poate sa zboare. Cred ca am scris cam mult, dar macar atata sa pot face sa te-mbucur catusi de putin. Iti doresc toate cele bune si Dumnezeu e mare si va fi cu tine, sa nu uiti asta ! Te pup si sper ca rugile mele sa ajunga la Doamne Doamne in asa fel incat sa te faci sanatoasa ! Doamne ajuta !

 60. Buna Camelia. Doar imi pot imagina ce este in sufletul tau pentru ca nu stiu cum e sa ai aceasta boala cumplita.Pot doar sa-ti spun ca eu am o verisoara, pe numeRoxana, care la varsta de 14 ani a facut leucemie. Doctorii nu-i dadeau sanse sa treaca cu bine peste aceasta boala.Toti eram terminati in jurul ei si ne ascundeam durerea. Ea a fost cea care ne-a ridicat moralul si ne-a tinut pe linia de plutire.Atata curaj, speranta si dorinta a avut sa se faca bine incat a si reusit. Acum are 21 de ani si e foarte bine.Are o viata normala.Iti doresc multa putere, incredere, curaj si forta dumnezeiasca sa ai si sa treci cu bine peste aceasta grea incercare.Te pup Cami.

 61. Diana says:

  mă rog şi eu pt tine. cu ajutorul lui Dumnezeu, vei trece peste orice obstacol! fii sigură de un lucru: boala pe care ai dobândit-o nu vine de la El, dar sănătatea DA! rămâi tare, ancorându-te puternic de un singur gând: “vindecarea mea e pe drum!”. rosteşte-l, gândeşte-l, scrie-ţi-l undeva vizibil!

 62. Andra says:

  Multa sanatate iti doresc! Cu ajutorul lui Dumnezeu se va intampla o minune si vei trece cu bine peste toata suferinta.Ma rog pentru vindecarea ta si te sustin cu ganduri bune!

 63. Kiss Cristina says:

  Am aflat despre povestea ta intamplator la Tv, dupa care am gasit site-ul tau si am citit intreaga intamplare. Si eu am 23 de ani si este crunt ce se intampla, cum se poate schimba viata intr-o clipa cand te astepti cel mai putin… din primele tale randuri mi-am dat seama ca esti o persoana minunata si extrem de puternica si vei reusi sa invingi aceasta boala sunt sigura de acest lucru, ai un suflet atat de pur si de optimism pe care imi doresc sa il pastrezi mereu. Am gasit si comunitatea ” Camelia Rusu ” pe facebook am dat un share si sper ca toti care vor citi povestea ta sa ramana la fel de impresionati ca si mine, voi dona si eu bani si voi urmari cazul tau, sunt sigura ca vei iesii invingatoare !!! Fii puternica vei trece peste orice, ma rog bunului Dumnezeu pentru tine si iti doresc multa, multa sanatate !!! Te pup

 64. Simona Ivan says:

  Buna Cami,
  Numele meu este Simona,am 32 de ani si am vazut povestea ta la tv.Imi pare sincer rau ca treci prin asa ceva si iti doresc multa,multa sanatate si Dumnezeu sa te ajute sa te faci bine.Stiu prin ce treci,pt ca am si eu un caz in familie(prietenul sorei mele avea o tumora cerebrala,foarte mare,7 cm,iar in tara,nimeni nu ii dadea nici o sansa la viata;sansa lui a fost operatia din Germania,care a necesitat f mult bani-50.000 euro+multe alte cheltuieli;acum el este bine,ceea ce iti doresc si tie din tot sufletul).Fi convinsa ca daca ajungi in strainatate vei avea cu siguranta acea SANSA pe care aici nimeni nu ti-o garanteaza.Esti tanara,si ai toata viata inainte.Gandeste pozitiv,cu toate ca stiu ca nu-ti este deloc usor,si ai certitudinea ca multi oameni,care chiar daca iti sunt straini,vor fi alaturi de tine.vei ramane surprinsa sa vezi ca atatia oameni s-au unit sa te ajute.eu sunt asistent medical,iar daca cumva ai nevoie de ceva,de sfaturi sau altceva,nu ezita sa ma contactezi.Iti doresc multa,multa sanatate,sa te gandesti mereu ca Dumnezeu este alaturi de tine si sa crezi in sansa ta.

 65. mihai says:

  Buna Camelia,imi pare rau nespus ca trebuie sa treci si tu prin greutati din astea,dar sa stii de la mine ca doar cu incredere si vointa vei invinge.Sunt absolut sigur ca dupa operatie vei fi ca inainte,si mai mult decat atat vei avea o lectie invatata despre viata firava pe care o traim.Am trecut si eu printr-o experienta apropiata de a ta,si am invins.Trebuie sa stii ca tehnologia din ziua de azi este foarte evoluata si trebuie sa ai incredere in ea,pentru ca acolo sunt doar specialisti care iti vor zambi mereu si te vor incuraja.Eu in belgia am fost diagnosticat,operat si tratat,si am fost uimit de sistemul si bunatatea lor.Cu alte cuvinte trebuie sa ai incredere in tine,in adevarata ta valoare si totul va fi bine,va fi perfect!!! am sa ma rog pentru tine,multa multa sanatate iti doresc

 66. Adelina Maria says:

  Am sa ma rog pentru tine , cu siguranta Cerul ma va asculta! Nu te cunosc, insa iti doresc din suflet sa te salvezi si sa-ti urmezi o viata normala, implinita , asa cum fiecare om merita si are dreptul. Daca mi-ar fi stat in putiinta material, absolut totul as fi dat pentru ceea ce a nevoie..si ma frustreaza aspectul asta. Nu pot decat sa fiu alaturi de tine cu vointa gandului bun, lupta, nu te da batuta nicicand si nicicum! Sunt oameni care te iubesc si te vor in viata lor, iar tu in propria-ti viata ai cel mai important rol! Am credinta ca vei invinge! Nu exista alta deznodamant decat Victoria! Te imbratisez si iti doresc toata puterea si sanatatea de care ai nevoie!

 67. Diana S. says:

  Fii puternica! Nu iti pierde credinta! Dumnezeu te va ajuta sa te faci bine!

 68. Diana Durca says:

  Kamy ai incredere in Domnul nostru Isus Hristos si in Dumnezeul nostru adevarat si nevazut, in infinita lor bunatate si milostenie.Fii cu credinta ca Domnul nu te va parasi. Ti`a dat o incercare grea pentru ca te iubeste!!!!!Si te va salva!!! Sa fii sanatoasa si sa auzim de bine..

 69. Andra says:

  Buna Camelia , te inteleg perfect , prietenul meu a fost diagnosticat cu leucemie mieloida acuta tot in mai 2012 si sa manifestat identic , si el a facut curele de citostatice si cand se credea ca a scapat ( adica intrarea in remisie ) boala a recidivat dupa 3 luni ,acum si el trebuie sa faca transplantul de maduva si este foarte optimist ca si tine . Iti doresc multa sanatate si putere de a trece peste !

 70. Oxana says:

  Salut Camelia ,

  Iti doresc sa ai credinta ca te vei face bine .
  Dumnezeu face minuni, nu uita !

  TE ROG MULT, vezi link-ul de mai jos (dureaza cateva minute):
  http://accesdirect.a1.ro/invitati/S-a-vindecat-de-cancer-la-colon-si-de-leucemie-Est_11660.html .

  Am cunoscut-o personal pe Crina (Crina este doctor si mama a 4 copii , s-a vindecat de cancer la colon si de leucemie) si …. este o invingatoare.
  Si TU ESTI O INVINGATOARE !
  Crede numai, iar in tot ce faci include-L in primul rand pe Dumnezeu !

  Crina a ajutat multi fosti bolnavi de cancer .
  Ar fi bine sa iei legatura cu ea cat mai repede posibil .
  Am sa-ti trimit pe mail nr. ei de telefon.

  Pupici si Domnul sa te binecuvanteze !
  Cu drag,
  Oxana

 71. rodica says:

  Dumnezeu este atat de bun incat noi nici nu putem sa ne dam seama. De aceea siguuur te va ajuta si te vei face bine. Asa ca te rog sa fii optimista si sa nu gandesti nici o clipa negativ. Maica Domnului sa te ajute si sa te bucure!!!

 72. Pingback: Camelia and a smile far too beautiful to go | onelovejourney

 73. I’m usually to blogging and i seriously appreciate your content. The write-up has seriously peaks my interest. I am going to bookmark your web page and keep checking for new facts.

  red bottom heels

 74. Ana says:

  Draga Camelia, iti uram astazi de ziua Floriilor multa sanatate, putere sa lupti la fel cum ai facut-o si pana acum si multe bucurii alaturi de cei dragi! La multi ani!!!

 75. Daniela says:

  Buna Camelia! Iti doresc multa sanatate si sa iti ajute D-zeu! Despre asta este vorba: ai mers la manastirea Hadambu din Iasi? Se spune ca e vindecatoare de cancer.Au fost multe minuni acolo! Cu credinta si rugaciune, multe persoane care nu li se dadusera decat cateva zile de trait, au iesit din manastire vindecati! Eu am fost suspecta de leucemie, dupa ce nascusem copilul meu de 2 luni, am fost plimbata prin 7 spitale,o mie de analize, vene sparte,si nici un diagnostic, toate duceau la Leucemie. Nu mai mancam, nu puteam sa beau apa nu mai puteam sa merg, si am mers la manastirea Dervent, unde si acolo e icoana facatoare de minuni, apoi cand am mers sa imi faca punctie din maduva, mi-au iesit analizele foarte bune, iar azi ,dupa un an jumate sunt sanatoasa si fericita alaturi de copilul meu! Dumnezeu, si credinta ca el ma va vindeca, m-a ajutat! Te sfatuiesc , daca nu ai fost inca, sa mergi, si sa te rogi pentru sanatatea ta! Poate se va mai face inca o minute! Sanatate multa!

 76. hdd player says:

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really
  make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Many
  thanks

 77. Asigurari says:

  Beautiful component content. I found your website plus in accession capital to claim i always obtain truly loved consideration your blog post discussions. Anyway I am signing up with your bottles and even I pleasure you have suitable of use of constantly promptly.

 78. Johng286 says:

  coumadin valtrex interaction deekdakegbee

 79. Welcome to our Mulberry Bags Canada Online shop. You can find various Mulberry Bags, especially Mulberry Bayswater Bag, all of these products are all inmulberry outlet,mulberry bags,mulberry outlet uk Fast & Free Shipping!! …Mulberry Womens Slim Purse Light CoffeeMulberry Handbags, Mulberry Bayswater BagWelcome to our Mulberry Bags Canada Online shop. You can find various Mulberry Bags, especially Mulberry Bayswater Designer and luxury Mulberry bags sale online in wholesale price and the hottest style Mulberry bags ,Mulberry Sale Discount Mulberry.Cheap Mulberry Bags Sale Shop Cheap Mulberry Bags Sale Shop Cheap Mulberry Bags Sale Shop Cheap Mulberry Bags Sale Shop Categories Mulberry Accessories

 80. Greta says:

  I see you don’t monetize your website,i read awesome article how to earn some extra money and increase traffic using one simple method, just
  search in google for – How to monetize a blog Twardziel advices

Leave a Reply to Salagean Alexandrina Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>